نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی تجمعات بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات» [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 51-71]
 • آزادی عقیده بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات» [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 51-71]
 • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 113-134]

ا

 • ارتش مکتبی نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 109-134]
 • اساسنامه نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 1-24]
 • اسناد بالادستی جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]
 • اصل 112 قانون اساسی امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • اصل 159 قانون اساسی جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]
 • اصل 27 قانون اساسی بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات» [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 51-71]
 • اصل 36 قانون اساسی جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]
 • اصل 45 قانون اساسی بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]
 • اصل 85 نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 1-24]
 • اصل حاکمیت قانون بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 75-94]
 • اصل شفافیت تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 95-116]
 • افراد مشهور حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 117-140]
 • اقتدار دین جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 1-18]
 • امامت تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 71-92]
 • امت تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 71-92]
 • امتناع از رأی رویکرد فقهی به رأی ممتنع [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 91-112]
 • امنیت حقوقی تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 95-116]
 • اموال کاربری‌محور بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]
 • امور محلی بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 75-94]
 • انتخابات واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • انتخاب‌پذیری واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • انتظارات مشروع مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 26-50]
 • انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 117-140]
 • انسجام قوانین تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 95-116]
 • انفال بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]

ب

 • برنامه توسعه چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 93-114]
 • بند 3 اصل 110 گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی) [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 51-68]
 • بنگاه‌های عمومی آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 69-90]

ت

 • تبلیغ دینی جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 1-18]
 • تروریسم تکفیری نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 109-134]
 • تصمیم دولت مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 26-50]
 • تعزیر مالی علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 1-28]
 • تفویض اختیار نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 1-26]
 • تنقیح قوانین و مقررات تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 95-116]
 • تورم قوانین تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 95-116]

ث

 • ثروت‌های عمومی بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]

ج

 • جرایم خانوادگی جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]
 • جرایم خُرد جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]

ح

 • حریم خصوصی حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 117-140]
 • حقوق و آزادی‌های فردی بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات» [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 51-71]
 • حکم حکومتی امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • حکمرانی شرکتی آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 69-90]
 • حکومت اسلامی بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]
 • حکومت اسلامی جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 115-136]

خ

 • خسارات اتکایی مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 26-50]
 • خسارت تأخیرتأدیه علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 1-28]

د

 • دفاع مشروع نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 109-134]
 • دین رسمی جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 1-18]
 • دیه تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 69-88]
 • دیوان عدالت اداری بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 89-108]
 • دولت تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 71-92]
 • دولت چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 93-114]

ر

 • رأی ممتنع رویکرد فقهی به رأی ممتنع [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 91-112]
 • رأی ممتنع به‌مثابه سکوت رویکرد فقهی به رأی ممتنع [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 91-112]
 • رأی ممتنع به‌مثابه کتمان شهادت رویکرد فقهی به رأی ممتنع [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 91-112]
 • ربا علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 1-28]
 • رجل سیاسی واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • رجل مذهبی واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • رهبری تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 69-88]
 • رویه قضایی بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 89-108]

س

 • سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 69-90]
 • سیاست‌های کلی نظام امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • سکوت مطلق حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 113-134]
 • سکوت نسبی حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 113-134]
 • سلبریتی حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 117-140]

ش

 • شرایط نامزدهای ریاست جمهوری واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • شورای نگهبان علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 1-28]
 • شورای نگهبان واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • شورای نگهبان امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • شورای نگهبان نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 1-24]
 • شورای‌ نگهبان تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 69-88]
 • شوراهای محلی بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 75-94]

ص

 • صلاحیت محلی بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 75-94]

ض

 • ضمان تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 69-88]

ع

 • عدول از تصمیم مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 26-50]

ف

 • فرمان همه‌پرسی گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی) [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 51-68]
 • فقهای شورای نگهبان سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]
 • فقه انتخابات رویکرد فقهی به رأی ممتنع [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 91-112]
 • فقه روابط بین‌الملل قاعده نبذ جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 115-136]

ق

 • قانون آزمایشی نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 1-26]
 • قانون اساسی نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 109-134]
 • قانون اساسی واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • قانون اساسی تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 71-92]
 • قانون اساسی نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 1-26]
 • قانون آیین دادرسی مدنی حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 113-134]
 • قانون‌گذاری نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 1-26]
 • قضازدایی جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]

م

 • ماده 122 قانون دیوان حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 113-134]
 • مالکیت بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]
 • مالکیت دولتی آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 69-90]
 • میانجی گری کیفری جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 29-48]
 • مباحات بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 19-44]
 • مبانی اسلام جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 1-18]
 • مجلس نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 1-24]
 • مجلس شورای اسلامی چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 93-114]
 • مجلس شورای اسلامی نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 1-26]
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • مدیر و مدبر واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 49-68]
 • مردم‌سالاری دینی بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات» [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 51-71]
 • مسئولیت دولت مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 26-50]
 • مصلحت امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • مصلحت عمومی حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 117-140]
 • مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]
 • مقابله به مثل جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 115-136]
 • مقام رهبری گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی) [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 51-68]
 • مقتضیات محلی بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 75-94]
 • مقررات اداری بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 89-108]
 • مقررات محلی بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی. [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 75-94]
 • ملت تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 71-92]
 • مناطق آزاد آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 69-90]
 • موازین اسلام جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 1-18]

ن

 • نیروهای مسلح نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 109-134]
 • نظارت نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 1-24]
 • نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • نظارت پارلمانی چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 93-114]
 • نظارت پسینی سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]
 • نظارت پیشینی سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]
 • نظارت شرعی سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]
 • نظارت فعال سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]
 • نظریه امت و امامت تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 71-92]

و

 • وجه التزام علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 1-28]

ه

 • هیأت عالی نظارت امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 45-70]
 • هیأت عمومی دیوان بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 89-108]
 • هیأت وزیران نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 1-24]
 • هدنه جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی [دوره 9، شماره 28، 1399، صفحه 115-136]
 • هزینه‌های درمان تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه [دوره 9، شماره 27، 1399، صفحه 69-88]
 • همه‌پرسی گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی) [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 51-68]
 • همه‌پرسی اساسی گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی) [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 51-68]
 • همه‌پرسی تقنینی گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی) [دوره 9، شماره 29، 1399، صفحه 51-68]
 • هنجار حقوقی سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 9، شماره 30، 1399، صفحه 25-50]