راهنمای نویسندگان


از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، مقالات خود را با رعایت نکات زیر از طریق سامانه فصلنامه (mag.shora-rc.ir) ارسال نمایند. صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که موارد زیر در آنها مراعات شده باشد:

خواهشمنداست مقالات خود را تنها در فایل قالب بندی مجله ارسال نمایید ( بارگزاری فایلهای : 1-مشخصات نویسندگان 2- فایل اصلی مقاله 3- فرم تعهد نامه 4- فرم تعارض منافع الزامی می باشد)

برای دریافت فایل مشخصات نویسندگان اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک نمایید.

فایل اصلی مقاله را براساس فایل قالب بندی مجله (بدون ذکر نام نویسندگان) تنظیم نمایید.

برای دریافت فایل اصلی قالب بندی شده مجله اینجا را کلیک نمایید.

در صورت عدم رعایت ضوابط قالب نشریه، مقاله جهت اصلاح به نویسنده برگردانده خواهد شد.1. نام و نام‌خانوادگی و مشخصات نویسنده / نویسندگان به‌طور کامل و به صورت زیر در ابتدای مقاله ذکر شود:

 

1-1. در صورت تعدد نویسندگان، حتماً نویسنده مسئول مشخص گردد.

 

1-2. رتبه دانشگاهی ـ گروه علمی ـ دانشکده ـ دانشگاه ـ شهر ـ کشور

 

1-3. آدرس ایمیل نویسنده / نویسندگان نوشته شود.

 

2.   چکیده مقاله دارای 200واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله، سؤال و روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 تا 8 کلیدواژه) باشد.

 

3. مقدمه مقاله حاوی موضوع و مسئله پژوهش، سؤال تحقیق، دلایل ضرورت تحقیق، تبیین روش تحقیق، ارائه پیشینه موضوع و ادبیات تحقیق و مرور ساختار مقاله باشد.

 

4. نتیجه مقاله حاوی پاسخ به سؤال تحقیق و ارزیابی آن باشد.

 

5. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله و در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده‌شده به شکل زیر آورده شود:

 

5-1. قرآن کریم: (نام سوره،‌ شماره آیه). مثال: (حدید: 25).

 

5-2. منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2: 83).

 

5-3. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga, 1998, vol 2: 71).

 

6. تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid, op.cit) خودداری شود.

 

7. چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا (داخل قلاب) پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. مثال: (حسینی،‌ 1376 [الف]، ج2، 85). در چنین مواردی،‌ در فهرست منابع نیز حرف مذکور در داخل قلاب پس از سال انتشار ذکر می‌گردد.

 

8. تمام توضیحات اضافی و همچنین معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، به روش درون‌متنی [بند5] خواهد بود).

 

9. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌صورت زیر ارائه شود:

 

9-1. ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین.

 

9-2. کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

 

9-3. مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، 9-4. دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.

 

9-5. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره‌المعارف‌ها: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.

 

10. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده  و کلیدواژه‌ها، اسم نویسنده / نویسندگان همراه مقاله ارسال گردد.

 

11.مقاله در محیط 2007Word، متن مقاله با قلم BLotus12 (لاتین TimesNewRoman11)، کتابنامه BLotus11 (لاتینTimesNewRoman10)   و یادداشت‌ها BLotus10 (لاتینTimesNewRoman9) حروفچینی شود. 

12. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی باشد. ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود (تیترهای اصلی با 1، 2 و... ـ تیترهای فرعی با 1-1، 1-2 و... ـ تیترهای فرعی‌تر با 1-1-1، 1-1-2 و... ـ‌ و پس از آن با حروف ابجد باشد).

 

13. حجم مقاله، از 4500 کلمه کمتر و از 7500 کلمه بیشتر نباشد (از ابتدای مقاله تا پایان فهرست منابع).

 

14. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

 

15. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.

 

16. به اطلاع می‌رساند هزینه داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان می‌‎‌باشد.