فرایند پذیرش مقالات

گام اول. بررسی اولیه مقاله:

ابتدا مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در «راهنمای نویسندگان» بررسی می شود. در صورت وجود ایراد در فایل های «اصل مقاله» و «مشخصات نویسندگان» و رعایت نشدن شرایط و ضوابط مورد نظر فصلنامه، مقاله برای اصلاح یا تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد، در غیر این صورت برای دبیر تخصصی ارسال می گردد.

گام دوم. تعیین داوری:

در این مرحله دبیر تخصصی به بررسی شکلی و موضوعی مقاله پرداخته و در صورتی که مقاله در قلمرو موضوعات قابل قبول مجله بوده و از نظر شکلی نیز مورد تایید باشد، مقاله را جهت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری و تعیین داروان به سردبیر ارجاع می­دهد.

گام سوم. ارسال به داوری:

پس از انتخاب یا تعیین داوران، مقاله به صورت دو سو ناشناس برای حداقل 2 داور مستقل ارسال می‌شود.

گام چهارم. بررسی اولیه مقاله توسط داوران:

در صورتی که داور خود را جهت داوری مقاله صالح تشخیص دهد، قبول داوری مقاله را اعلام می کند. به محض اینکه یکی از داوران، داوری مقاله را قبول نماید، وضعیت مقاله به حالت «در حال داوری» تغییر می کند. در صورتی که داور به هر دلیلی مایل به داوری مقاله ارسالی نباشد، از داوری مقاله انصراف می دهد و مقاله به داور دیگری ارسال خواهد شد.

گام پنجم. بررسی دقیق مقاله توسط داوران:

پس از اعلام قبولی داوری، داوران شروع به مطالعه و بررسی دقیق مقاله می نمایند و در نهایت نظر خویش را ظرف مهلت مناسبی در قالب یکی از چهار گزینه زیر اعلام می کنند: «قابل پذیرش»، «غیر قابل پذیرش»، «نیازمند اصلاحات جزیی» و «نیازمند اصلاحات اساسی».

گام ششم. بازنگری در مقاله توسط نویسنده:

در صورتی که مقاله توسط داوران نیازمند اصلاح تشخیص داده شود، توسط سردبیر جهت بازنگری به نویسنده برگشت داده می شود. نویسنده در این مرحله بایستی ظرف مهلتی که توسط سردبیر تعیین می شود، نسبت به رفع ایرادات و اِعمال تغییرات مورد نظر داوران اقدام نماید.پس از بازنگری، مقاله باید مجدداً توسط نویسنده از طریق سامانه ارسال گردد تا موارد اصلاحی و تغییرات توسط داوران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مرحله ممکن است مقاله در نهایت مورد تأیید داوران قرار گیرد یا توسط آنها رد گردد. همچنین ممکن است داوران دوباره درخواست بازنگری نمایند.

گام هفتم. طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه:

در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داوران قرار گیرد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه هیأت تحریریه فصلنامه مطرح می شود. در صورت تصویب مقاله در این جلسه، گواهی پذیرش مقاله توسط سردبیر فصلنامه صادر می شود.