اهداف و چشم انداز

 خط ‌مشی فصلنامه دانش حقوق عمومی

خط‌ مشی فصلنامه دانش حقوق عمومی، انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه حقوق عمومی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لازم است مقالات در جهت پیشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومی» باشد. تحلیل نظرات و تجارب حقوقی مرتبط با حوزه حقوق عمومی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط‌ مشی می‌باشد.

محورهای این فصلنامه (اعم از مطالعات نظری و ناظر به یک یا چند کشور) عبارتند از:

ـ مطالعه نظام‌سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ـ مطالعه نقش و جایگاه کارویژه‌های شورای نگهبان در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و بررسی نهادهای مشابه

ـ مطالعه مبانی، نظریات، ساختار و کارکرد دولت

ـ مطالعه ابزارهای کنترل حقوقی قدرت، بازنگری و ارتقاء آن

ـ مطالعه فقه حکومتی

ـ جایگاه مشارکت مردم در ایجاد مردم‌سالاری دینی

ـ مقررات‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت