دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، مهر 1402، صفحه 1-198