تحلیل انتقادی بر تعاریف قانون در فلسفه حقوق پوزیتیویستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

چکیده

هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به‌ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به‌ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفۀ قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی‌ـ سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا‌مدرن ارزیابی می‌شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین ارادة عمومی تلقی می‌شود که خود ناشی از شکل‌گیری حکومت‌های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل‌گیری جوامع مدرن و مدرنیتة حقوقی می‌توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافتة این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشة فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجة این پژوهش مبین آن است که با شکل‌گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  1. ابدالی، مهرزاد (1393)، فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی، تهران: مجد، چ 2.
  2. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه (دورة جدید)، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ 2، ج 11.
  3. روسو، ژان ژاک (1341)، قرارداد اجتماعی، مترجم: غلام‌حسین زیرک‌زاده، تهران: انتشارات سهامی چهر، چ 4.
  4. غیایی، عبدالحمید (1319)، «تعریف قانون و شریعت قانون»، مجموعه حقوقی، دوره 159، شماره 13.
  5. کاپلستون، فردریک (1382)، تاریخ فلسفه، مترجم: امیر جلال‌الدین اعلم، تهران: سروش، چ 4، ج 5.
  6. کلسن، ‌هانس (1391)، نظریه حقوقی ناب، مترجم: اسماعیل نعمت‌اللهی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ 2.
  7. کلی، جان موریس (1398)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، مترجم: محمد راسخ، تهران: نی.
  8. موراوتز، توماس (1391)، فلسفه حقوق، مترجم: بهروز جندقی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ 2.
  9. مونتسکیو، شارل (1349)، روح القوانین، مترجم: علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، چ 6.
  10. هارت، هربرت (1393). مفهوم قانون، تمترجم: محمد راسخ، تهران: نی، چ 4.

  ب) انگلیسی

  1- Aquinas , St.Thomas(1948), Summa Theologiae, Trans. by  Fathers of the English Dominican Provinc, Five Volumes, QUESTION 90. OF THE ESSENCE OF LAW, Newyork , Christian classics,Volume I

  2-Aristotle(1946),The Politics of Aristotle III 1287a , Trans. Ernest Barker,1st Edition , Oxford, Clarendon Press

  3-Augustine(1993), Augustine On Free Choice of the Will,Trans by  Thomas williams ,Indianapolis/Cambridge ,Hahett publishing  company

  4-Austin,John(1995), The Province of Jurisprudence Determined 1832, edited by Wifrid  E. Rumble, United States of America New York , Cambridge University Press

  5-Bentham,Jeremy(1977), The Collected Works of Jeremy Bentham (A Comment on the Commentaries And a Fragment on Government), ed. J. H. Burns and H. L. A. Hart ,London, Clarendon Press, 1977, Works“Judicial Establishment”

  6-Collins,Hugh (1987), Roberto Unger and the Critical Legal Studies Movement, Journal of Law and Society, Vol. 14, No. 4

  7-Dicey ,Albert Van(1960), Introduction to the Study of the Law of the Constitution , 10th edition , London and New York, 1960 ,pp183-199

  8-Dworkin,Ronald M. (1967), The Model of Rules, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Vol. 35:14

  9-Dworkin, Ronald M. (1975),  Hard cases, Harvard Law Review, Vol. 88, No. 6

  10-Dworkin ,Ronald(1986), Law's Empire , united states of America, Harvard university press

  11-Finnis, John(1979),Natural Law and Natural Rights, New York, Oxford University Press, Second Edition

  12-Frank , Jerome N. (1931), Are Judges Human, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 80, No. 1

  13-Fuller,Lon L. (1969),  The  Morality of law, New Haven,Yale University Press,second edition

  14-Habermas,Jurgen(1999),On the Internal Relation Between Rule of law and Democracy, in:Philosophical perspectives on law and politics, edited by Patrick Hayden ,New York, Peter Lang Publishing

  15-Hobbes , Thomas(1651), Leviathan, London, printed for Andrew Crooke at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard

  16-Holmes, Oliver Wendell, (2009), The Path of the Law, Auckland ,The Floating Press

  17-Hunt,Alan(1986),  The Theory of Critical Legal Studies, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 1-45

  18-Hutchinson ,Allan C  &  Monahan ,Patrick J. (1984),  Law Politics and Critical Legal Scholars: The Unfolding Drama of American Legal Thought, Stan Law Rev., No. 36, 1984, P. 201

  19-Kennedy,Duncan(2016),  Legal FormalityTHE JOURNAL OF LEGAL STUDIES. Volume 45, Number S2, University of Chicago Press journals

  20-Leiter, Brian(2006),  American Legal Realism, in :Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Edited by Martin P. Golding and William A. Edmundson, Blackwell Publishing, 3th.ed

  21-Letwin ,Shirley Robin(2005),On the History of the Idea of Law, Edited By Noel B. Reynolds, New York, cambridge university press

  22-Llewellyn,Karl(1940), The Normative The Legal and The Law Lobs: The Problem of Juristic Method, The Yale Law Journal  , Vol. 49, No. 8 , pp. 1355-1400(45 pages)

  23-Unger,Roberto Mangaberia(1986), the Critical Legal Studies Movement,United States of America, Harvard university press

  24-Nakamura ,Hajime(1986) A comparative history of Ideas, Second revised edition, London: Kegan Paul International & Routledge

  25-Raz,Joseph(1979), The authority of law, New York, Oxford University Press, First published

  26-Ross, Alf, (2019),  On Law and Justice, Translated by Uta Bindreiter, United Kingdom, Oxford University Press

  27-Sellers,Mortimer (2010) An Introduction to the Rule of Law in Comparative Perspective, in: The Rule of Law in Comparative Perspective, , Edited by Mortimer Sellers and Tadeusz Tomaszewski, London,Springer

  28-Steven Green,Michael(2005), Legal Realism as Theory of Law,William & Mary Law Review , Volume 46, No. 6

  27-Tushnet,Mark V. (2005) Critical Legal Theory,in: The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory,Edited by Martin P. Golding and WilliamA.Edmundson,Blackwell Publishing

  28-Wacks,Raymond(2006), Philosophy of Law: A Very Short Introduction, Oxford New York, Oxford University Press