دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، دی 1402، صفحه 1-218