دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 1-190 
نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون‌گذاری

صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2022.938.1093

عبدالله حیدری؛ محمد جواد ارسطا؛ حسنعلی علی اکبریان


الزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی

صفحه 29-60

10.22034/qjplk.2022.1080.1122

سجاد رسولی جزی؛ مصطفی میرمحمدی میبدی؛ اردوان ارژنگ