تعداد مقالات: 232
126. مطالعه‌ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 91-109

جواد کاشانی؛ حسین عبداللهی


128. اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 91-110

سید ناصر سلطانی


129. نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 93-111

عباسعلی کدخدایی؛ ابوالفضل درویشوند


130. صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 93-117

کاظم کوهی اصفهانی


132. مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی‌های زیست‌محیطی

دوره 3، شماره 7، بهار 1393، صفحه 95-113

حمید بهرامی احمدی؛ اعظم علم‌خانی


133. مفهوم‌شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 95-115

عادل ساریخانی؛ محمدهادی توکل‌پور


134. جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 97-120

سهراب صلاحی؛ علی فتاحی زفرقندی


135. معیارهای تشخیص و محدودة امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 99-123

سیدمحمدهادی راجی؛ محمد برومند


137. ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران

دوره 7، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 101-124

هادی طحان نظیف؛ علی هادی زاده


140. تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 89-107

توکل حبیب‌زاده؛ مصطفی منصوریان


141. نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 103-122

علی محمد فلاح زاده؛ میثم درویش متولی


144. بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

دوره 8، شماره 23، بهار 1398، صفحه 107-128

10.22034/qjplk.2019.150

رسول احمدی بنی؛ فرامرز عطریان؛ سید محمد مهدی غمامی


148. معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم‌انداز

دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 111-133

محمد جواد رضایی زاده؛ حامد نیکونهاد؛ حسین آئینه نگینی


150. تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 111-128

سید محمد مهدی غمامی؛ مصطفی منصوریان