مطالعه‌ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی

دوره 3، شماره 9، آذر 1393، صفحه 91-109

جواد کاشانی؛ حسین عبداللهی


اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 91-110

سید ناصر سلطانی


نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 93-111

عباسعلی کدخدایی؛ ابوالفضل درویشوند


صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 93-117

کاظم کوهی اصفهانی


مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی‌های زیست‌محیطی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 95-113

حمید بهرامی احمدی؛ اعظم علم‌خانی


مفهوم‌شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 95-115

عادل ساریخانی؛ محمدهادی توکل‌پور


جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 97-120

سهراب صلاحی؛ علی فتاحی زفرقندی


معیارهای تشخیص و محدودة امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 99-123

سیدمحمدهادی راجی؛ محمد برومند


ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران

دوره 7، شماره 21، مهر 1397، صفحه 101-124

هادی طحان نظیف؛ علی هادی زاده


تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 89-107

توکل حبیب‌زاده؛ مصطفی منصوریان


نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 103-122

علی محمد فلاح زاده؛ میثم درویش متولی


بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

دوره 8، شماره 23، خرداد 1398، صفحه 107-128

10.22034/qjplk.2019.150

رسول احمدی بنی؛ فرامرز عطریان؛ سید محمد مهدی غمامی


اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان

دوره 6، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 109-133

حامد نیکونهاد؛ صدیقه قارلقی


معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم‌انداز

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 111-133

محمد جواد رضایی زاده؛ حامد نیکونهاد؛ حسین آئینه نگینی


تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1394، صفحه 111-128

سید محمد مهدی غمامی؛ مصطفی منصوریان