دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تاکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/qjplk.2022.1379.1330

سجاد پاشاکی؛ محمد جواهری طهرانی؛ رضا محمدی کسجین


جُستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1282.1248

سید مجتبی واعظی؛ محمود کریمی


امکان‌سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1345.1295

حسین محمدی احمدآبادی؛ محمد برزگر خسروی


آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1477.1385

محمد حسین سرمدی؛ مجید نجارزاده هنجنی؛ محمدرضا حکاک زاده


نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسیِ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1375.1321

محمدجواد ارسطا؛ حسین قاسمی


نادیده انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم علیه امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1490.1393

سیدروح اله عقیق؛ کریم صالحی؛ عارف برخورداری


مطالعه حقوقی تبعیض‌ الگوریتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1507.1408

باقر انصاری