بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

  • ذاکریان، اکبر [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

ر

ز

س

ش

ص

  • صابری، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
  • صادق‌منش، جعفر [1] دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و رئیس دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح، تهران، ایران
  • صالح آبادی، زهرا [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد،ایران
  • صداقت، قاسم‌علی [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
  • صلاحی، سهراب [1] استادیار دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

  • یعقوبی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران