چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین‌المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نمایان می‌سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می‌توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می‌افکند. از یک منظر معاهدات بین‌المللی می‌توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب‌شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی به تبیین خلأ‌ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می‌شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین‌المللی کشور و همچنین تهیة سازوکاری جهت اطلاع نهاد‌های ذی‌صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین‌المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

کلیدواژه‌ها


 1. الف) کتاب

  1. راعی دهقی، مسعود (1390)، حق شرط بر اسناد حقوق بشر از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل اسلام، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  2. ساعد، نادر (1394)، حقوق بین‌الملل معاصر، خرسندی.
  3. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1392)، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش.
  4. ــــــــــــــــــــــــ (1394)، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش.
  5. کک‌دین، نگوین؛ دییه، پاتریک؛ پله، آلن (1382)، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، مؤسسه اطلاعات، ج 1.

  ب) مقاله

  1. امین‌زاده، الهام؛ لهراسبی، امیر (1400)، «مبانی حقوقی پاسداری از توانمندی موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، آفاق امنیت دانشگاه امام حسین(ع)، دوره 14، شماره 51.
  2. بهادری جهرمی، علی؛ فتاحی زفرقندی، علی (1394)، «بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان»، مجله دانش حقوق عمومی، سال چهارم، شماره 12.
  3. رنجبریان، امیرحسین؛ صیرفی، ساسان (1394)، «ایران و برنامة آزادی دریانوردی»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 32، شماره 52.

  ج) پایگاه اینترنتی

  1. لهراسبی، امیر (1401)، «شورای نگهبان بر طلیعة صیانت از تعهدات بین‌المللی ملت»، ویژه‌نامه ناظر امین، قابل دسترسی در:

  https://www.shora-gc.ir/fa/news/8654

   Book

  1. Abass, Ademola (2012), International Law Text, Cases, and Materials, Oxford University Press.
  2. Crawford, James (2012), Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford University Press,
  3. Hannikainen, Lauri (1988),Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical Development, Finnish Lawyers' Publishing Company.
  4. Lauterpacht, Hersch (2011), The Function of Law in the International Community, Oxford University Press;
  5. Lepard, Brian D. (2010). Customary International Law: A New Theory with Practical Applications (ASIL Studies in International Legal Theory), UK, Cambridge University Press.
  6. Lindley, M. F. (1969), The acquisition and government of backward territory in international law;: Being a treatise on the law and practice relating to colonial expansion, Negro Universities Press.

   Article

  1. MacGibbon, I. I. (1953). “Some Observations on the Part of Protest in International Law",. British Year Book of International Law
  2. Noonan, Philip. (1984), "Revolutions and Treaty Termination", Dickinson International Law Annual, Vol. 2, No. 2.

   Document

  1. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (1 September 1970), Entry into force: 21 November 1976
  2. Convention on limitation of liability for maritime claims (19 November 1976), Entry into force: 1 December 1986
  3. CRS Report (2003). Missile Technology Control Regime (MTCR) and International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation (ICOC): Background and Issues for Congress (CRS Report No. RL31848), Retrieved from Congressional Research Service website:
   https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL31848/3
  4. Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific (19 May 2016), Entry into force: 20 February 2021
  5. ICJ Reports (1951), Haya de la Torre (Colombia v. Peru),
  6. ICJ Reports (1955), East Timor (Portugal v. Australia)
  7. ICJ Reports (1969), North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands
  8. ICJ Reports (1986), Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)
  9. Intergovernmental Agreement on Dry Ports (1 May 2013), Entry into force: 23 April 2016
  10. International Agreement on Olive Oil and Table Olives (9 October 2015), Entry into force: 1 January 2017
  11. Minamata Convention on Mercury (10 October 2013), Entry into force: 16 August 2017
  12. United Nations Convention on the Law of the Sea (10 December 1982), Entry into force: 16 November 1994

   Sites

  1. https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-17.en.pdf
  2. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII17&chapter=27&clang=_en#EndDec
  3. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xi-e-3&chapter=11&clang=_en
  4. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-22&chapter=11&clang=_en
  5. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XIX-49&chapter=19&clang=_en
  6. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en
  7. https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=103159&p_lang=en