تعداد مقالات: 232
51. حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی

دوره 3، شماره 7، بهار 1393، صفحه 27-46

محمدجواد ارسطا؛ علی بهادری جهرمی


52. مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 27-50

محمدجواد ارسطا؛ حامد نیکونهاد


53. ضابطه‌مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 27-53

فیروز اصلانی؛ رضا محمدی؛ اکبر طلابکی


55. تضمینات حق دادخواهی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان

دوره 10، شماره 34، زمستان 1400، صفحه 29-55

10.22034/qjplk.2021.235

ابوالفضل درویشوند؛ کمال کدخدامرادی؛ علی فتاحی زفرقندی


56. خوانده در دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 23-42

سیدمجتبی واعظی؛ مهستی سلیمانی


57. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 41-60

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


59. چالش‌ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم‌ها

دوره 8، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 41-64

10.22034/qjplk.2019.172

پگاه نوشیروان بابلی؛ الهام یعقوبی؛ سارا محمدی؛ حسین اصلی پور


61. نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 45-67

ابراهیم موسی‌زاده؛ فهیم مصطفی زاده


62. تأملی در نظریه‌ی منطقه‌الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقص‌های آن

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 45-64

محسن اسماعیلی؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ رضا رشیدی


63. تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار

دوره 3، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 45-68

عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف


65. نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 45-65

مسلم آقایی طوق


68. صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 47-71

اکبر طلابکی طرقی؛ یحیی مزروعی ابیانه


69. مبانی نظری مداخله‌ی دولت در مسئله‌ی حجاب

دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 47-67

علی غلامی


71. ‌حدود و حوزه‌های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه‌ی نشریات و مطبوعات

دوره 4، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 47-67

محمد بهادری جهرمی؛ محمدامین ابریشمی راد


72. اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

دوره 4، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 47-67

محمد اسحاقی؛ سیدمحمدرضا امام؛ مصطفی مسعودیان


74. آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان

دوره 7، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 47-74

حسن علوی نائینی؛ مهدی عباسی سرمدی