صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامة اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جملة آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست‌خوش اصلاح شوند که به‌منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به‌صراحت ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت‌های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجدداً در مصوبات خود به تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های مذکور ادامه داد تا این‌که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.

کلیدواژه‌ها


اداره کل قوانین (1369)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، جلد دوم.
ادارة کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (1379)، مجموعه سازمان‌های دولتی، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، جلد سوم.
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات(1389)، مجموعه مصوبات شورای‌عالی اداری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، جلد دوم.
بوشهری، جعفر (1384)، حقوق اساسی متون قوانین اساسی فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان وآمریکا، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران (1387)، مجموعه قوانین و مقررات سال 1386، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول.
روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران(1366)، شمارة 19086، مورخ 18/6/1389، شمارة ویژة قوانین و مقررات 286.
مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، جلسات 233، 248، 261، 283، 314 و 332 دوره ششم، روزنامة رسمی شماره‌های 17884، 17917، 17963، 18029، 18123، 18164.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1388)، دربارة مصوبة شورای‌عالی اداری مبنی بر انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شماره مسلسل 9626.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1386)، بررسی تصمیم شورای‌عالی اداری در ادغام 28 شورای‌عالی 3، ملاحظات حقوقی تکمیلی، شماره مسلسل 8588.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1386)، بررسی ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری (مصوبة یکصد و سی و سومین جلسة شورای‌عالی اداری)، شمارة مسلسل 8465.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1385)، اظهارنظر کارشناسی دربارة طرح استفساریة بند(الف) مادة(139) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء(1) بند(ب) مادة(1) قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شماره مسلسل 7866 190.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1385)، اظهارنظر کارشناسی دربارة طرح اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شماره مسلسل 1908240.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1386)، بررسی تصمیم شورای‌عالی اداری در ادغام 28 شورای‌عالی 1ـ ابعاد حقوقی، شماره مسلسل 8514.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1384)، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دورة ششم، سال چهارم، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
مؤذنیان، محمدرضا (1380)، مجموعه نظریات شورای نگهبان دربارة مصوبات مجلس شورای اسلامی، دورة ششم، سال اول، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، چاپ اول.
هاشمی، سیدمحمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، چاپ بیستم، جلد دوم.