کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

دوره 8، شماره 25، آذر 1398، صفحه 85-102

10.22034/qjplk.2019.180

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


خوانده در دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 23-42

سیدمجتبی واعظی؛ مهستی سلیمانی


صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 11، شهریور 1394، صفحه 89-110

ابراهیم موسی زاده؛ علی سهرابلو


نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی