نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به‌عنوان سوابق بیمه‌پردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

10.22034/qjplk.2021.220

چکیده

مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می‌رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می‌گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به ‌کار می‌شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه‌پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به‌منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه‌پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به‌عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه‌‌پردازی ضروری به‌نظر می‌رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به‌عنوان سنوات خدمت و بیمه‌پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه‌پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه‌پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) کتاب‌ها و مقالات

  1. حلیمی جلودار، حبیب‌الله؛ پاتیار، عزت‌الله (1393)، «خدمت سربازی حرفه‌ای منظر قرآن و نهج‌البلاغه»، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و دوم، ش 86، ص 173-200.
  2. عراقی، عزت‌الله و همکاران (1386)، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
  3. فربد، ناصر (1383)، نقش ارتش در تحولات تاریخی ایران، تهران: کومش، چ اول.
  4. نعیمی، عمران؛ پرتو، حمیدرضا (1393)، حقوق تأمین اجتماعی با تأکید بر حوزه بیمه‌ای، تهران: سمت، چ اول

  ب) آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  1. دادنامه شماره 420 مورخ 1386/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  2. دادنامه شماره 672 مورخ 1386/8/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  3. دادنامه شماره 1051 مورخ 1386/9/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  4. دادنامه شماره 1130 مورخ 1386/10/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  5. دادنامه شماره 1397 الی 1398 مورخ 1386/11/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  6. دادنامه شماره 408 مورخ 1387/6/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  7. دادنامه‌ شماره484 مورخ 1387/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  8. دادنامه شماره 205 مورخ 1388/3/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  9. دادنامه شماره 90 مورخ 1389/3/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  10. دادنامه شماره 95 مورخ 1389/3/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  11. دادنامه شماره 945 مورخ 1392/12/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  12. دادنامه شماره 417 مورخ 1396/5/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  13. دادنامه شماره 2397 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  14. دادنامه شماره 257 مورخ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  15. دادنامه شماره 1441 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  16. دادنامه شماره 1546 مورخ 1399/10/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.