نویسنده = ������������ ������
محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 41، مهر 1402، صفحه 97-126

10.22034/qjplk.2023.1856.1684

محسن ابوالحسنی؛ محمدجواد رضایی‌زاده؛ ولی رستمی


آسیب‌شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 93-118

10.22034/qjplk.2022.244

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی


بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی.

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 49-72

ولی رستمی؛ محمود ابراهیمی


بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 1-21

ولی رستمی؛ الهه مرندی


عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 115-134

ولی رستمی؛ احمد رنجبر


جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 41-60

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی