دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، مهر 1400، صفحه 1-162