نقد و بررسی تبدیل وضعیت‌های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت‌های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه‌های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت‌های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه‌بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم‌الاتباع‌اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی‌عنه لازم‌الاجراست. ازاین‌رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه‌های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می‌شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت‌های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم‌ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت‌های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می‌شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به‌صورت متعارض با یکدیگر صادر شده‌اند. ازاین‌رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به‌منظور ارائه رویه‌ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالحمد، عبدالحمید (1370)، حقوق اداری ایران، تهران: توس، چ چهارم.
 2. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کوروش (1386)، حقوق اداری، ج1، تهران: میزان: چ اول.
 3. بابایی مهر، علی (1393)، حقوق اداری 2 (استخدام کشوری)، تهران: مجد، چ اول.
 4. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت، چ پانزدهم.
 5. مدنی، جلال‌الدین (1389)، حقوق اداری ایران، تهران: جنگل جاودانه، چ اول، ج2.
 6. مولابیگی، غلامرضا (1394)، «مسئولیت‌های دولت در قراردادهای استخدامی»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ضمیمه بهار و تابستان 1394، ص 26 – 34.

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 1. 16 مورخ 24/01/1382
 2. 597 مورخ 9/12/1383 و اصلاحی مکرر 2/5/1384
 3. 837 و 838 مورخ 27/8/1386
 4. 143 تا 145 مورخ 05/03/1387
 5. 440 مورخ 24/06/1387
 6. 555 مورخ 19/8/1387
 7. 200 مورخ 25/05/1389
 8. 460 تا 476 مورخ 20/10/1389
 9. 929 مورخ 14/12/1391
 10. 705 مورخ 16/10/1392
 11. 1027 مورخ 19/12/1392
 12. 1380 مورخ 3/9/1393
 13. 163 مورخ 28/02/1394
 14. 1144 مورخ 1/10/1394
 15. 1264 و 1265 مورخ 20/11/1394
 16. 537 تا 538 مورخ 18/8/1395
 17. 658 تا 659 مورخ 04/07/1396
 18. 93 مورخ 12/02/1396
 19. 601 مورخ 28/6/1396
 20. 649 مورخ 11/7/1396
 21. 314 مورخ 18/2/1397
 22. 2163 تا 2164 مورخ 21/12/1397
 23. 2724 مورخ 19/9/1398
 24. 87 تا 91 مورخ 27/1/1398
 25. 92 مورخ 27/1/1398
 26. 306 مورخ 31/02/1398
 27. 669 مورخ 11/04/1398
 28. 814 مورخ 25/6/1399
 29. 1745 مورخ 18/11/1399
 30. 1961 مورخ 19/12/1399

 

رأی هیأت استخدامی تخصصی دیوان عدالت اداری

1473 تا 1477 مورخ 13/12/1399 هیأت تخصصی استخدامی