دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، خرداد 1398 (23) 
بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

صفحه 107-128

10.22034/qjplk.2019.150

رسول احمدی بنی؛ فرامرز عطریان؛ سید محمد مهدی غمامی