بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، نجف آباد، ایران

3 استادیار دانشگاه امام صادق (ع) تهران،ایران

چکیده

آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می‌توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌اند­، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می­دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به‌کارگیری درست و اجرای همه‌جانبه این سیاست‌ها، می‌تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. الف :فارسی

  1. احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب (1379)، «قانون اساسی و اصل آزادی تجارت»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 34 و 35.
  2. اختری، آیت‌الله عباسعلی (1395)، اقتصاد مقاومتی (زمینه‌ها- راهکارها)، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
  3. برادران،محمدصادق و کشمیری حق،محمد امین (1393)، جایگاه کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی،«گزارش شماره930013 کمیسیون کارآفرینی و کسب‏وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام»
  4. بهادری جهرمی، علی و علی فتاحی زفرقندی (1395)، الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهران: پژواک
  5. بهرامی کمیل، نظام و احسان فدایی و مجتبی راعی (1396)، تجربه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایران، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  6. پروین، خیرالله و مرتضی سعیدی پلمی و حسین مبینی بیدگلی (1396)، «حقوق رقابت و نقش آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران»، دومین همایش‌ بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی.
  7. پیغامی، عادل (1395)، تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی، انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ سوم.
  8. تاری، فتح الله و خشایار سیدشکری و زهرا کاویانی (1391)، اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  9. تقی‌زاده انصاری، محمد (1379)، «استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 49.

  10. جعفرزاده، مسعود (1385)، تعاون را بهتر بشناسیم، تهران: نشر پایگان.

  11. حسینی، سید احمدرضا (1396)، «چالش‌های کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله رواق اندیشه، شماره 3.

  12. دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی (1384)، «لایحه‌ی مقررات تسهیل کننده رقابت و جلوگیری از انحصار»،قابل دسترس در:                                    http://www. nicc. gov. ir

  13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق)، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالعلم.

  14. زارعی، محمدحسین (1383)، «نظام قانونگذاری در ایران (با تأملی بر جایگاه سیاست‌های کلی نظام)»، مجله راهبرد، شماره 34.

  15. زاهدی اصل، محمد (1381)، مبانی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  16. زاهدی اصل، محمدرضا (1373)، «مفاهیم رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی»، مجموعه مقالات سمینار جامعه‌شناسی و توسعه، تهران: سمت.

  17. سماواتی، حشمت‌الله (1374)، مقدمه‌ای بر حقوق رقابت بازرگانی، تهران: فردوسی.

  18. شریعت‌پناهی، قاضی (1384)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: جلد اول.

  19. شمس، عبدالحمید و علی حسنی (1391)،‌ «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی»، نشریه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره 5.

  20. صادقی مقدم، محمدحسن و بهنام غفاری (1390)، «روح حقوق رقابت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 73.

  21. صادقی، طوبی (1386)، «اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 23.

  22. طالب، مهدی (1386)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  23. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1386)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم.

  24. عامری، فیصل (1389)، «حقوق رقابت و توسعه»، فصلنامه حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 30.

  25. عبدالملکی، حجت‌الله (1393)، اقتصاد مقاومتی، تهران: بسیج دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ چهارم.

  26. غمامی، محمد و محسن اسماعیلی (1389)، «مطالعه تطبیقی نظام رقابت در ایران و فرانسه»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شماره دوم.

  27. قلی پور، رحمت الله و طیبه نیک رفتار (1385)، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»،نشریه مجلس و راهبرد، شماره 53.

  28. محقق کرکی (1414)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت.

  29. موذنی، روح الله (1393)، حقوق عمومی اقتصادی- مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه، تهران: نشر مجد.

  30. مؤمنی، حانیه سادات (1396)، اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول.

  31. میرمعزی، سید حسین (1390) نظام اقتصادی اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  32. نخعی آغمیمونی، منیژه و رضا نجارزاده (1382)، واژه‌های کلیدی اقتصاد خرد و کلان، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  33. نریمانی، میثم و حسین عسکری (1391)، «چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی»، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی.

  34. هاشمی، محمد (1393)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، جلد اول.

  ب: لاتین

   

  1. Dominique, Brault (2004), Politique et pratique du droit de la concurrence en France.
  2. Stuyck, Jules (2015), “EC Competition law after Modernisation”, Jurnal of Consumer policy, Vol: 28
  3. Taylor, Martyn (2002), International competition law, New York, Cambridge university press.