نویسنده = ��������������������� ��������������
تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 73-86

ابراهیم موسی‌زاده؛ مرتضی حاج علی خمسه


صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 11، شهریور 1394، صفحه 89-110

ابراهیم موسی زاده؛ علی سهرابلو


رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 1-22

ابراهیم موسی زاده؛ مصطفی منصوریان


نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 45-67

ابراهیم موسی‌زاده؛ فهیم مصطفی زاده