نویسنده = ���������� ���������� ����������
تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویه شورای نگهبان و مطالعه تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری

دوره 12، شماره 41، مهر 1402، صفحه 75-96

10.22034/qjplk.2022.1000.1064

نسترن خرسند موقر؛ مرحوم سید محمد هاشمی؛ محسن محبی؛ سعیدرضا ابدی