نویسنده = ���������� ������������ ��������
حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 113-134

10.22034/qjplk.2020.205

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دوره‌ی نخست فعالیت

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 23-46

حامد نیکونهاد؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ حسین آیینه نگینی


شأن قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات

دوره 4، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 89-112

خبرالله پروین؛ حسین نگینی آینه


معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم‌انداز

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 111-133

محمد جواد رضایی زاده؛ حامد نیکونهاد؛ حسین آئینه نگینی