نویسنده = ���������� ������������������ �������� ������