نویسنده = ���������������� �������������������� ���������������
واکاوی واژه «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی

دوره 12، شماره 41، مهر 1402، صفحه 173-198

10.22034/qjplk.2023.1653.1519

رضا محمدی کرجی؛ علی‌رضا جعفرزاده بهاءآبادی