نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 19-40

10.22034/qjplk.2019.171

فیروز اصلانی؛ مریم ضیایی نجف آبادی