نویسنده = ������������������ ����������
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 49-72

ولی رستمی؛ محمود ابراهیمی


«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-46

محمدجواد جاوید؛ محمود ابراهیمی