دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، تیر 1397 (20) 
مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر

صفحه 23-48

سید علیرضا حائری؛ حامد نیکونهاد؛ حسین امینی پزوه