دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، مرداد 1395 (14) 
رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دوره‌ی نخست فعالیت

صفحه 23-46

حامد نیکونهاد؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ حسین آیینه نگینی