نویسنده = ���������� �������������� ��������
درآمدی بر تکلیف دولت در «حذف تشکیلات غیرضرور»

دوره 12، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 47-70

10.22034/qjplk.2022.1366.1311

محمدقاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان