نویسنده = ���������������� ����������������
مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 87-114

10.22034/qjplk.2022.1468.1379

ایرج حسینی صدر آبادی؛ محمدجواد محمدپور