نویسنده = ������ �������� ��������������
امکان‌سنجی. حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2022.241

علی بهادری جهرمی *؛ محمدرضا علی پور