نویسنده = ���������� �������� ��������
الزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 29-60

10.22034/qjplk.2022.1080.1122

سجاد رسولی جزی؛ مصطفی میرمحمدی میبدی؛ اردوان ارژنگ