نویسنده = ���������������� ������
تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی.

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/qjplk.2020.212

خیرالله پروین؛ رضا فرامرزی؛ امین پاشایی امیری