نویسنده = ���������� ����������������
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 26-50

10.22034/qjplk.2020.201

حبیب طالب احمدی؛ علی رضائی؛ امیرحسین نقوی