نویسنده = ���������� ��������������������
اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

دوره 4، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 47-67

محمد اسحاقی؛ سیدمحمدرضا امام؛ مصطفی مسعودیان