نویسنده = ������������ ����������
جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 97-120

سهراب صلاحی؛ علی فتاحی زفرقندی