نویسنده = ��������������������� �������������� ����������