نویسنده = جعفر شفیعی سردشت
اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت