نویسنده = ولی رستمی
تعداد مقالات: 8
1. بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی

دوره 7، شماره 19، بهار 1397، صفحه 49-72

ولی رستمی؛ محمود ابراهیمی


5. بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-21

ولی رستمی؛ الهه مرندی


6. تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 69-90

ولی رستمی؛ میلاد قطبی


7. عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی

دوره 3، شماره 7، بهار 1393، صفحه 115-134

ولی رستمی؛ احمد رنجبر


8. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 41-60

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی