تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به‌کار می‌رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه‌های جزء اجرایی» است که به‌نظر می‌رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن‌ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


الف) کتب و مقالات

امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش (1391)، حقوق اداری 1و 2، تهران: میزان.
انصاری، ولی‌الله (1392)، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
سلیمی، علی، «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)»، 28/7/1392، قابل دسترسی در آدرس:
http://vakilnet.com/?p=80
طباطبایی موتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت.
علامه حلی، حسن بن یوسف(بی‌تا)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: نشر اسلامی.
عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کوهی اصفهانی، کاظم (1391)، «صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛مطلق یا مقید؟»، فصلنامه‌ی بررسی‌های حقوق عمومی، ش 2، ص 93-117.
لک‌زایی، شریف (1385)، توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه، تهران: کانون اندیشه‌ی جوان.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1381)، مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی)، تهران.
مصباح یزدی، محمدتقی، (سخنرانی) «مشروعیت قانون اساسی به ولایت فقیه است»، 21/2/1392، قابل دسترسی در آدرس: http://b2n.ir/entekhab
موسی‌زاده، ابراهیم، و همکاران (1389)، دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره‌ی چاپ و نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
موسی‌زاده، رضا (1389)، حقوق اداری 1و 2، تهران: میزان.

ب) پایگاه‌های اینترنتی

http: //farsi.khamenei.Ir
http://www.leader.ir/
http://www. khabaronline.ir
http://www.irdc.ir