اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی کدخدایی

حقوق عمومی و بین الملل استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

kadkhodaee.ir/
kadkhodaut.ac.ir

سردبیر

سیامک ره‌پیک

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=32&mod=bcv&slc_lang=fa
srahpeikgmail.com

اعضای هیات تحریریه

فیروز اصلانی

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~aslanif
aslanifut.ac.ir
۶۱۱۱۲۵۴۱

سیدمحمد حسینی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~semo.hosseini
semo.hosseiniut.ac.ir
۶۱۱۱۲۳۱۲

ولی رستمی

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~vrostami
vrostamiut.ac.ir
۶۱۱۱۲۳۴۳

محمدحسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

lawpol.ut.ac.ir/~mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir
61112352

محمدرضا ویژه

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/6166267/
mrezavijehyahoo.com
۶۱۱۱۲۵۴۱

حسینعلی سعدی

فقه و اصول استاد فقه و اصول دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

isu.ac.ir/cv.php?cv=257&mod=bcv&slc_lang=fa&sid=1
saadiisu.ac.ir
88094001