نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال آمریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی

نویسنده

چکیده

نوشته‌ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می‌پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می‌تواند با ارائه‌ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان‌که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه‌ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشته­ی حاضر ضمن اشاره­ی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل می‌کند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعه‌ای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، می‌تواند در مطالعات حقوق اساسی به‌ویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

تنک، آندره (1374)، حقوق ایالات ‌متحده‌ی آمریکا، ترجمه‌ی سیدحسین صفایی، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1382)، حقوق اساسی، تهران: میزان، چ دوم.
قاضی، ابوالفضل (1371)، «قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش 28، صص 29-78.
قاضی، ابوالفضل (1370)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج 1.
قاضی، ابوالفضل (1384)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، چ بیست‌وچهارم.
لازار دانیل (2005)، «ایالات ‌متحده‌ی آمریکا و دادگاه "بیش‌ازحد عالی" قضایی‌اش»، ترجمه‌ی آسیا تهرانی، لوموند دیپلماتیک، در سایت: URL: www.ir.mondediplo.com
هامون، فرانسیس و وانیر، سلین (1383)، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات ‌متحده‌ی آمریکا»، ترجمه‌ی محمد جلالی، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال 2، ش 2، صص 79-128.
وایل ام.جی.سی. (1384)، سیاست در ایالات‌متحده آمریکا، ترجمه‌ی ابوذر گوهری مقدم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ب) لاتین

Chief Justice's Year-End Reports on the Federal Judiciary, (2013) Year-End report on the Federal Judiciary, available at: http://www.supremecourt.gov/publicinfo/ year-end/2013year-endreport.pdf (accessed 25 Dec. 2014).
Blakey, G., Robert & Roddy, Kevin P., (1996), “Reflections on Reves v. Ernst Young”, American Criminal Law Review.
Bray, Samuel L., (2014), The Myth of the Mild Declaratory Judgment (January 15, 2014). Duke Law Journal, Vol. 63, Forthcoming; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper 13-19, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract =2330050 (accessed 20 March 2014).
Brest Paul, (1980), "The Misconceived Quest for the Original Understanding", Boston University Law Review, vol. 60.
Brest Raoul, (1981), "Paul Brest's Brief for an Imperial Judiciary", Maryland Law Review, vol. 40:1, pp. 1-38, available at: http://digitalcommons.law.umaryland. edu/mlr/vol40/iss1/4.
Camy O., Cours de Droit Constitutionnel Général, URL: www.droitconstitutionnel.net (accessed 20 March 2014).
Chayes A., March (1988), "How Does the Constitution Establish Justice?", Harvard Law Review, vol. 101, No 5, pp. 1026-1042, available online at: http://www.jstor.org/stble/1341427, accessed on 24/07/2013.
Daniel R. Williams (2002), "United States Supreme Court", Encyclopedia of Crime and Punishment, SAGE Publications. 15 Sep. 2009. http://sage-ereference. com/crimepunishment/Article_n438.html.
Declaratory Judgment Act, 1934, 28 U.S.C. §§ 2201-2202, URL: http://federalpracticemanual.org/node/53 (accessed 01 April 2014).
Edwin Meese, Federalist Society for Law & Public Policy Studies (U.S.) (1986), The Great debate: interpreting our written Constitution: speeches, Issue 2 of Occasional paper , Washington D.C.: Federalist Society.
Exploring Constitutional Conflicts (2014), "Theories of Constitutional Interpretation", available at: http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/ conlaw/interp.html
Fallon R. H., (2004), The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law, Cambridge University Press.
Gicquel Jean (1991), Droit constitutionnel et institutions politiques, 11e édition, Paris : Montchrestien.
Hamilton (1988), "Le Fédéraliste", N° 78, in A. Hamilton, J. Jay et J. Madison, Le Fédéraliste, traduction de Gaston Jèze, Economica.
Howe Lowell J. (1930), "The Meaning of Due Process of Law Prior to the Adoption of the fourteenth Amendment", California Law Review, vol 18:6, available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol18/iss6/1
Kay Richard S. (2009), "Original Intention and Public Meaning in Constitutional Interpretation", Northwestern University Law Review, vol. 103, No 2.
Kim Yule (2008), Statutory Interpretation General Principles and Recent Trends, Congressional Research Service Report for Congress, Updated August 31.
Marbury v. Madison (1803), 5 U.S. (1Cranch) 137, 170.
Mississippi v. Johnson (1866), 71 U.S. 475, 498-499.
Posner Richard A., 1996, "Pragmatic Adjudication", Cardozo Law review, vol. 18:1, pp. 1-20, available at: http://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles
Powell H. Jefferson, 1986, “Constitutional Law as though the Constitution Mattered”, book review, Duke Law Journal, vol. 1986, pp. 915-927, URL: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2963&context=dlj
Rogoff, Martin A., (January 1, 2011), “Fifty Years of Constitutional Evolution in France: The 2008 Amendments and Beyond”, The Financial Crisis of 2008: French and American Responses-Proceedings of the 2010 Franco-American Legal Seminar, Martin A. Rogoff, Michael Dixon, Eric Bither, et al., eds., 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1793210 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.1793210
Scalia, A., 1997, A Matter of Interpretation: Federal Courts& the Law, New Jersey: Princeton University Press.
Strauss Peter, "Due Process", Legal Information Institute at the Cornell University Law School, available at: http://www.law.cornell.edu/wex/due_process (accessed 5 January 2015).
Supreme Court, Role of U.S., 2005, in Samuels Richard J. (Ed.), Encyclopedia of United States National Security, pp. 697-699, SAGE Publications, 15 Sep. 2009. http://sage-ereference.com/nationalsecurity/Article_n609.html (accessed 20 March 2014)
Vile John R., 2006, A Companion to the United States Constitution and Its Amendments, 4th edition, Praeger Publishers.
Williams Daniel R., 2002, "United States Supreme Court." Encyclopedia of Crime and Punishment, SAGE Publications. 15 Sep. 2009. http://sage-ereference.com /crimepunishment/Article_n438.html.
Zoller Elisabeth, 2011, «Considérations sur les causes de la puissance de la Cour Suprême des États-Unis et de sa retenue», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 4 (N° 33), pp. 231-251, Available at: www.cairn.info/revue-nouveaux-cahiers-conseil-constitutionnel-2011-4-page-231.htm