بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب‌نامه‌های مربوط به تملک اموال غیر‌منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقی است.
با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب‌ نامه قانونی مصوب سال 1342 هیئت وزیران و آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هیئت وزیران و ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378 و به­دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت‌دار احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


توسلی نائینی، منوچهر (1386)، «مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران»، نامه مفید، شماره 61.
فدوی لنجوانی، سلیمان (1381 و 1382)، «بررسی استملاک اتباع بیگانه در ایران»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 39 و 42.
صفایی، حسین (1368)، «محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران»، مجله حقوقی، شماره 11.
مجموعه قوانین سال 1378 (1379)، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1387)، اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384، شماره مسلسل 2509330.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1380)، مجموعه نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، تهران: نشر دادگستر، دوره ششم ، سال اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1382)، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، تهران: نشر دادگستر، دوره ششم ، سال دوم.
موسی‌زاده، ابراهیم و همکاران (1390)، دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران؛ اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1389ـ1359)، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور.
نیاکی، جعفر (1377)، «ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان»، مجله حقوقی، شماره 22.