دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 1-132 
چالش‌ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم‌ها

صفحه 41-64

10.22034/qjplk.2019.172

پگاه نوشیروان بابلی؛ الهام یعقوبی؛ سارا محمدی؛ حسین اصلی پور