مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 85-104

10.22034/qjplk.2021.225

حسین عزیزی؛ علی محمد فلاح زاده


کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.22034/qjplk.2021.219

محمد امین ابریشمی راد؛ حمید نظریان


رویکرد فقهی به رأی ممتنع

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 91-112

10.22034/qjplk.2020.204

محسن قائمی خرق


بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 92-116

10.22034/qjplk.2021.254

هدی غفاری؛ فاطمه نظری


چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


آسیب‌شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 93-118

10.22034/qjplk.2022.244

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی


تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/qjplk.2020.212

خیرالله پروین؛ رضا فرامرزی؛ امین پاشایی امیری


صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 102-129

10.22034/qjplk.2022.1284.1249

سید احمد حبیب نژاد؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد مهدوی عارف


حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 113-134

10.22034/qjplk.2020.205

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 117-140

10.22034/qjplk.2020.211

اکبر ذاکریان؛ حسین جاور؛ سید فرهاد بطحایی


جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 117-146

10.22034/qjplk.2021.255

محمد بهادری جهرمی؛ محمدرضا اصغری شورستانی


مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق


امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تاکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/qjplk.2022.1379.1330

سجاد پاشاکی؛ محمد جواهری طهرانی؛ رضا محمدی کسجین