دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، مهر 1397 (21) 
بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان

صفحه 25-50

ابوالفضل درویشوند؛ احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 51-74

سید محمد مهدی غمامی؛ علیرضا نصرالهی نصرآباد؛ امین الله پاک نژاد