تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره)، قم

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش‌های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته‌های عمومی در عرصه‌های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام‌گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزش‌های انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته‌ها ضروری به نظر می‌رسید قرار گرفتن اندیشه‌های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست‌اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل‌های مصر جاودان باقی بماند. مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی که می‌تواند در بردارندة این شاخصه‌های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش می‌یابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب می‌رسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب‌ها در همه‌پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختارهای حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب می‌تواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته‌های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی و عربی

قرآن کریم

آقابخشی، علی (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.

احمدی، مهدی (1383)، طلایه­داران تقریب، تهران: انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب.

الدستور المصری، 2011.

الدستور المصری، 1980.

ال مدکس، رابرت (1385)، قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه سید مقداد ترابی، تهران: نشر شهر دانش.

بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم (1380)، شیخ محمود شلتوت، طلایه­دار تقریب، تهران: انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب.

بیدار، شاهد (1384)، «شهید سید قطب»، مجله اندیشه تقریب، صص130-146.

شیخ صدوق (1367)، من لایحضره الفقیه، تهران: نشر صدوق، ج4.

عباسی، بیژن (1388)، مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل.

غمامی، سیدمحمدمهدی (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

فتاحی، علی (1391)، تحلیل و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، پژوهشکده مجازی حقوق، شماره مسلسل910927010.

فصلنامه تاریخ فرهنگ معاصر، شماره6، ص278، به نقل از مصر الفتاه، 6 سپتامبر 1951م.

قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل (1389)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.

قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون اساسی مشروطه.

گلی زواره، غلامرضا (1372)، سرزمین اسلام (شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان نشین جهان)، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

لمباردی، کلارک. ب (بی تا)، «اسلام و حقوق اساسی در مصر»، ترجمه حسن رضایی، نشریه راهبرد، صص271-304.

مطهری، مرتضی (1391)، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، تهران: انتشارات صدرا.

هاشمی، سیدمحمد (1389)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، ج2.

ب)پایگاه­های اینترنتی

http://inn.ir.

http://mideast.foreignpolicy.com