کلیدواژه‌ها = مطابقت قوانین با قانون اساسی
وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-110

توکل حبیب زاده؛ مصطفی منصوریان


وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 73-97

مصطفی منصوریان؛ مسعود اخوان فرد